Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Käräjäoikeuden lautamiehet

ROIDno-2021-2023

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Samu Paulin on 20.4.2022 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa Rovaniemen kaupungin luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-​,​ elinkeino-​,​ sukupuoli-​ ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,​ joka ei ole konkurssissa,​ jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä,​ joka on alle 25-​vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö,​ jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä,​ rikosten esitutkintaa taikka tulli-​ tai poliisivalvontaa,​ eikä myöskään syyttäjä,​ asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Käräjäoikeuden lautamiehistä  annetun  lain (2016/675)  3 §:n  mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa tuomioistuinvirasto. Käräjäoikeuksien kokoonpano uudistui 1.1.2009 alkaen. Lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä väheni merkittävästi uudistuksen myötä. Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut lautamiesten lukumääräksi Rovaniemen kaupungin osalta 18.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.8.2021 § 88 nimetä toimikaudekseen käräjäoikeuden lautamiehet seuraavasti:

 • Sofia Hokkanen, KD
 • Liisa Helin, PS
 • Vesa Ylinampa, PS
 • Juho Kuure, PS
 • Minna Muukkonen, SDP
 • Ritva Kilpiö, SDP
 • Ari Jauhojärvi, SDP
 • Piia Hanni, Kok.
 • Tanja Sotaniemi, Kok.
 • Tero Marttinen, Kok.
 • Samu Paulin, Kok.
 • Thomas Suni, Vihreät
 • Jarmo Törmänen, Vas.
 • Artturi Hakkarainen, Kesk.
 • Heikki Lindroos, Kesk.
 • Pentti Kuukasjärvi, Kesk.
 • Anu Kämä-Helin, Kesk.
 • Hilpi Ahola, Kesk.

Kaupunginvaltuuston 9.8.2021 kokouksen kulusta ja päätöksistä on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 31.8.2021. Hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen 23.9.2022. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksen valtuuston päätöksistä 9.8.2021 §:t 71, 72, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 96 ja 97. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 22.6.2023 antanut päätöksen, jonka mukaan se ei myönnä valituslupaa. Näin ollen kaupunginvaltuuston 9.8.2021 kokouksen päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Samu Paulinille eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja nimeää uuden käräjäoikeuden lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.