Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

ROIDno-2021-3038

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää lautakuntiin ja kylien kehittämisjaostoon sekä vaikuttamistoimielimiin edustajansa ja heille varaedustajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajat määrätään kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä. Edustajaksi voidaan myös määrätä kaupunginjohtaja tai muu viranhaltija. Tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja muihin kuin edellä mainittuihin jaostoihin ei nimetä edustajaa.

Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26 - 28 pykälissä. Vaikuttamistoimielimiä ovat lapsi- ja lapsiperheneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöjen mukaisesti kaupunginhallitus nimeää edustajansa myös vaikuttamistoimielimiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä seuraaviin lautakuntiin, jaostoihin ja vaikuttamistoimielimiin edustajansa ja heille varaedustajat:
 

 • elinvoimalautakunta
 • kylien kehittämisjaosto
 • hyvinvointilautakunta
 • sivistyslautakunta
 • yhdyskuntasuunnittelun lautakunta
 • ympäristölautakunta
 • lapsi- ja lapsiperheneuvosto
 • nuorisovaltuusto
 • vanhusneuvosto
 • vammaisneuvosto

Päätös

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Maria-Riitta Mällisen kannattamana toimielinten edustajiksi ja varaedustajiksi seuraavaa:

Toimielin

Kh:n edustaja

Varaedustaja

elinvoimalautakunta

Päivi Alanne-Kunnari

Riku Tapio

kylien kehittämisjaosto

Tuomas Koskiniemi

Päivi Alaoja

hyvinvointilautakunta

Reijo Jylhä

Päivi Alaoja

sivistyslautakunta

Timo Tolonen

Maria-Riitta Mällinen

yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Mikkel Näkkäläjärvi

Timo Tolonen

ympäristölautakunta

Mari Ikonen

Mikkel Näkkäläjärvi

lapsi- ja lapsiperheneuvosto

Maria-Riitta Mällinen

Mari Ikonen

nuorisovaltuusto

Päivi Alanne-Kunnari

Miikka Keränen

vanhusneuvosto

Miikka Keränen

Mari Ikonen

vammaisneuvosto

Päivi Alaoja

Tuomas Koskiniemi


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, toimielinten sihteerit, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.