Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänkuva

ROIDno-2021-3098

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 § 75 hallintosäännön 2 §:n mukaisesti, että 

 1. kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä 80 %:lla työajalla toimikaudella 1.7.2023 - 31.5.2025,
 2. kokoaikaisena toimivan kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkka on 6539,41 €/kk (mikä on puolet kaupunginjohtajan palkasta 13078,82 €/kk) ja vastaavasti osa-aikaisen  kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan,
 3. kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkioita eikä kokouspalkkioita,
 4. että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esihenkilönä.
   

Hallintosäännön 5 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät ovat:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 1. johtaa kaupunkistrategian sekä kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kaupungin asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin;
 2. viestii kaupungin tavoitteista;
 3. johtaa ja kehittää kaupunginhallituksen toimintaa;
 4. vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistuu verkosto- ja sidosryhmätyöhön;
 5. vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kaupunginhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla;
 6. vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut kaupunginhallituksen hyväksymän linjauksen mukaisesti;
 7. hyväksyy kaupunginjohtajan matkalaskut ja koulutukset ja muut kaupunginjohtajalle maksettavat korvaukset;
 8. hyväksyy kaupunginjohtajan sopimusten mukaiset virkavapaudet sekä vuosiloman.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänkuvasta.

Päätös

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä ja Miikka Keräsen kannattamana seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvaan kuuluvat hallintosäännön 5 §:ssä mainitut tehtävät.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen puheenjohtajaa koskeva kehityskeskustelu käydään vuosittain hallitusryhmien puheenjohtajien toimesta. Kehityskeskustelusta tehdään muistio, joka saatetaan tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen pj., Sarastia Oy, kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.