Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöt

ROIDno-2021-3063

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen asema kunnan johtamisessa on keskeinen. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta (Kuntalaki 38 §). Kun valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta sekä toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta, kunnanhallituksen vastuu on käytännönläheisempää.

Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan:

 1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
 2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
 3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
 5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
 6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
 7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.


Kaupunginhallitus on kunnan tärkein organisoija valmistellessaan valtuuston asiat ja huolehtiessaan niiden täytäntöönpanosta. Hallitus ohjaa poliittisena johtajana myös lautakuntien toimintaa. Tässä toiminnassa on tärkeää, että hallituksella on kokonaisnäkemys siitä, mihin kunta on menossa. Kunnan strategiset linjaukset määritellään valtuuston hyväksymässä strategiassa ja hallitus soveltaa niitä poliittisessa ohjauksessaan.

Työskentelynsä kehittämiseksi hallituksen on hyvä määritellä hyvän hallitustyöskentelyn pelisäännöt. Sen avulla hallitus suuntaa työtään strategiseen suuntaan, määrittelee roolinsa konserniohjauksessa sekä toimintaperiaatteet yhteistyölle eri tahojen kanssa. Näistä keskeisiä ovat suhde valtuustoon, kaupunginjohtajaan, lautakuntiin sekä kuntien yhteistoimintaorganisaatioihin. Hyvän hallitustyön periaatteisiin kuuluvat myös kokous- ja työskentelymenettelyihin sekä viestintään ja hallitustyön arviointiin liittyvät pelisäännöt.

Kuntaliitto on julkaissut suosituksen hyvästä hallitustyöskentelystä (oheismateriaalina). Opas on työstetty yhteistyössä Kuntaliiton, FCG:n ja pilottikuntien kanssa.

Koska hallitukseen tulevia asioita on paljon, kaivataan Kuntaliiton kehittämishankkeissa mukana olleiden kuntien mukaan enemmän yhteisiä ennakoivia keskusteluja asioiden joustavaan eteenpäin viemiseen. Kun hallitus työskentelee strategisesti, sen työskentely ei pirstoudu liian pikkutarkkojen asioiden käsittelyyn.

Hallituksen työskentelyä on hyvä suunnitella etukäteen. Kokous- ja työskentelymenetelmistä on syytä keskustella yhdessä ja sen pohjalta kirjata pelisäännöt, joiden mukaisesti hallitus toimii. Pelisäännöissä voidaan sopia esimerkiksi:

 1. työskentelyn strategianmukaisuudesta
 2. kokoustyöskentelykäytännöistä: esimerkiksi kokoustekniikka, tekniset välineet, etukäteistiedonsaanti, jne.
 3. eri tilanteissa toimimisesta: esimerkiksi vuorovaikutus ristiriitatilanteissa, riittävien valmistelutietojen puuttuminen jne.
 4. kaupunginhallituksen sekä sen jäsenten ja muiden osapuolten rooleista: esimerkiksi puheenjohtajan vastuu kokouksen hallinnasta ja jäsenten aktivoinnista sekä puheenjohtajan päätösehdotuksesta, jäsenten vastuu asiaan perehtymisestä ja asiaan liittyvistä puheenvuoroista sekä muiden jäsenten huomioimisesta jne.
 5. puheenvuorojen tiiviinä pitämisestä: esimerkiksi ajankäyttö asian merkittävyyden mukaisesti, asiassa pysyminen ja muut mahdolliset seikat.
   

Tavallisten hallituksen kokousten ohella hyviä työmuotoja ovat iltakoulut, puheenjohtajien väliset palaverit, strategiaseminaarit, lähetekeskustelut sekä tulevaisuustyöskentely (skenaariotyöskentely).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen kaupunginhallituksen toiminnan pelisäännöiksi.

Päätös

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Miikka Keräsen, Päivi Alaojan, Maria-Riitta Mällisen ja Mikkel Näkkäläjärven kannattamana seuraavan muutoksen pelisääntöihin:

Keskustelun pelisäännöt, viimeinen kohta kirjataan seuraavasti:
Kaupunginhallituksen kokoukset ja iltakoulut ovat pääsääntöisesti fyysistä läsnäoloa vaativia kokouksia. Ylimääräiset kaupunginhallituksen kokoukset voidaan pitää hybridinä tai Meet-kokouksina.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pohjaesityksen mukaisesti niin, että siihen korjataan Riku Tapion esittämä muutos.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen jäsenet, johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.