Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Kaupunginvaltuuston 19.6.2023 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Kujala, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 19.6.2023. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 19.6.2023 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 66 Asemakaavan muutos ja tonttijako 4. kaupunginosan pysäköinti- ja virkistysalueet, Pieskäti

Jakelu:
Tiedoksi: kaavoitus

§ 67 Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuusraportti vuodelta 2022 

Jakelu: 
Tiedoksi: toimielimet

§ 68 Arviointikertomus vuodelta 2022

Jakelu: 
Tiedoksi: Kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta

§ 69 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2022, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

Jakelu:
Tiedoksi: Tarkastuslautakunta, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, hyvinvointilautakunta

§ 70  Hallintosäännön muuttaminen 

Jakelu: 
Tiedoksi: luottamushenkilöt, toimielinten sihteerit, kaupungin verkkosivut

§ 71  Lapin liiton perussopimuksen päivittäminen

Jakelu: 
Tiedoksi: Lapin liitto, hallintolakimies

​​​​​§ 72  Talousarvion 2023 osavuosikatsaus 1-4/2023 ja talousarvion muuttaminen

Jakelu: 
Tiedoksi: Lautakunnat, talous- ja rahoituspalvelut

§ 73 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Jakelu: 
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 74 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 75 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan palvelussuhteeseen liittyvät asiat

Jakelu: 
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, päätöksenteon ja johdon palvelut / henkilöstöasiat
Tiedoksi: Ao. henkilö

§ 76 Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 77 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 78 Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 79 Hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 80 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
​​​​​​​Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 81 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
​​​​​​​Toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri
Tiedoksi: Ao. henkilöt

§ 82 Valtuustoaloite: Pyöräilyn edistäminen kaupunkipyörillä ja pyörien itsehuoltopisteillä

Jakelu: Janne Alkki, Aku Raappana, Pekka Hämäläinen
Toimenpiteitä varten: Pekka Hämäläinen

§ 83 Valtuustoaloite: Liikenneturvallisuuden lisääminen kyläalueilla

Jakelu: Janne Alkki, Aku Raappana
Toimenpiteitä varten: Aku Raappana

§ 84 Valtuustoaloite Rinteenkulman bussipysäkin katoksesta ja linja-autopysäkkien talvikunnossapidosta 

Jakelu: Janne Alkki, Aku Raappana, Marko Rautio
Toimenpiteitä varten: Aku Raappana, Marko Rautio

§ 85 Valtuustoaloite:kulttuurin kummilapset- toiminta Rovaniemelle

Jakelu: Merja Tervo, Matti Selin
Toimenpiteitä varten: Matti Selin

§ 86 Valtuustoaloite: Hankintaosaaminen kaupungissamme

Jakelu: Hanna Haurinen, Satu Räisänen, Anu Kulmala
Toimenpiteitä varten: Satu Räisänen

§ 87 Valtuustoaloite ulkoilureittien yhdistämisestä ja näköalatornien rakentamisesta 

Jakelu: Pekka Hämäläinen, Kari Lukkarinen
Toimenpiteitä varten: Pekka Hämäläinen

§ 88 Valtuustoaloite kuntalaisten osallisuutta lisätään 

Jakelu: Heini-Tuuli Onnela
Toimenpiteitä varten: 

§ 89 Valtuustoaloite vammaisten ilmaisista paikallisliikenteen kyydeistä

Jakelu: Janne Alkki, Hannu Kumpula
Toimenpiteitä varten: Hannu Kumpula

§ 90  Kokouksen päättäminen

Ei toimenpiteitä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.