Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Maanvuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöillä 698-409-221-3 ja 698-409-169-179, Pulkamontie

ROIDno-2023-556

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Eine ja Juha Kososella on vuokrattuna kaupungilta kasvihuoneviljelyyn noin 1,738 ha maa-alue Pulkamontien varrelta kiinteistöistä 698-409-221-3 ja 698-409-169-179. Alun perin 26.10.2004 allekirjoitettu maanvuokrasopimus on voimassa 30.9.2024 saakka. Vuokrasopimusta on muutettu kaupungingeodeetin päätöksellä 23.2.2023 § 18 vastaamaan 13.8.2021 voimaan tulleen asemakaavamuutoksen mukaista puutarha- ja kasvihuonealuetta (MP). Maanvuokrasopimuksen muutos on tullut voimaan 22.3.2023.

Vuokralaiset ovat hakeneet maanvuokrasopimuksen jatkamista. Maanvuokrasopimuksen jatkaminen kuuluu kaupunginhallituksen päätettäväksi, koska alueelle ei ole olemassa kaupunginhallituksen vahvistamia luovutusehtoja voimassa olevan asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Nykyinen vuosivuokra on 4763,22 euroa (noin 0,27e/m2) sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2161. Vuokrataso vastaa edullisimpien teollisuustonttien neliövuokraa ja on soveltuva asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 27.6.2022 § 248 maapoliittisen ohjelman, jossa on määritelty asemakaavan mukaiselta käyttötarkoitukseltaan erilaisten tonttien vuokrausperiaatteet. Kasvihuoneviljely on liiketoimintaa, jolloin sovellettavaksi tulevat liiketontteja koskevat yleiset ehdot. Niiden maanvuokrasopimuksia jatkettaessa uuden vuokrakauden enimmäispituus on pääsääntöisesti 20 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päätää jatkaa Eine ja Juha Kososen 26.10.2004 allekirjoitettua ja 22.3.2023 muutettua maanvuokrasopimusta karttaliitteen mukaisesta, noin 1,738 ha alueesta seuraavin ehdoin:

 1. Maanvuokrasopimusta jatketaan 30.9.2044 saakka.
 2. Vuosivuokra on 4763,22 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 2161.
 3. Maanvuokrasopimus on allekirjoitettava 30.9.2023 mennessä.
 4. Muut ehdot ovat 26.10.2004 allekirjoitetun ja 22.3.2023 muutetun maanvuokrasopimuksen mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Eine ja Juha Kosonen, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.