Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohje

ROIDno-2023-2086

Valmistelija

  • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana on huomioitu kuntalain säädökset (410/2015 § 110) sekä suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Talousarvion suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut tavoitteet, ennakoidut talousnäkymät sekä arvioitu väestönpohjan ja elinvoiman kehitys ja mahdolliset muut tiedossa olevat toimintaympäristön muutokset. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027 tulee laatia tasapainoon. 

Kaupungin yksiköiden, vastuu- ja palvelualueiden sekä toimielinten tulee jatkaa vuoden 2024 talousarvion valmistelua ja vuosien 2025-2027 talouden suunnittelua laadintaohjeen mukaisesti. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025-2027 suunnittelussa tulee ottaa huomioon 1.9.2023 voimaan astuvan hallintosäännön tuomat muutokset. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadinnan lähtökohtana on, että toimialat esittelevät talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle 16.10.2023. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan lähtökohtana on, että talousarviovuonna tehtävät mahdolliset määrärahalisäykset tulee tasapainottaa toimialan sisällä. Mahdollinen kattamaton määräraha tulee pienentämään tulevien vuosien käytettävissä olevaa toimielimen ja toimialan kehystä. 28.8.2023 päätettävä määrärahakehys on toimielimiä sitova koko suunnitelmakaudelle. Talousarvion käsittelyssä tulee pidättäytyä uusista toimintamenoja nettomääräisesti kasvattavista esityksistä. Jatkossa päätöksiä tehtäessä tulee avata päätöksen talousvaikutukset koko suunnitelmakaudelle (2024-2027) käyttötalouteen ja/tai investointeihin. 

Laadintaohje sisältää myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettamisen ja toimialaa sitovat tavoitteet. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeessa on huomioitu talousarvion laadintaa ohjaavat muut voimassa olevat asiakirjat. Talousarvion laadintaohje on kaikkia toimielimiä ja -aloja sitova. Talousarvio 2024 pohjautuu Rovaniemen kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Talousarvion laadintaohjetta täydennetään kaikkia toimialoja/-elimiä sitovilla yhteiset toimenpiteillä ja tunnusluvuilla/mittareilla 28.8.2023 kokouksessa. Myös talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintakehys vahvistetaan 28.8.2023 kokouksessa. 

Rovaniemen kaupunkikonsernin talousarviossa 2024 ja taloussuunnitelmassa 2025-2027 huomioidaan konsernijohdon ja omistajaohjauksen linjaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi määrärahakehyksen laskentatilanteen koko suunnitelmakaudelta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14.28 - 15.08. Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että kaikki ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut, talousarviopäällikkö, vt. konsernitalouspäällikkö, toimialan talouspäälliköt, toimielimet 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.