Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Vastaus valtuustoaloitteeseen Edistetään kaupungin ruokapalvelun henkilöstön saatavuutta ja avoimien vakanssien täyttämistä

ROIDno-2023-636

Valmistelija

  • Hajnalka Kiss-Herttua, palvelualuepäällikkö, hajnalka.kiss-herttua@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Maria Huhmarniemi ym. jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.2.2023 valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen monitoimikeittiön henkilökunta on joutunut tekemään fyysisesti raskasta työtä alimitoitetulla henkilökunnalla jo vuosien ajan poikkeusolojen, pandemian purkautumisen ja työntekijöiden todella heikon saatavuuden takia. Koska eri toimipisteisiin on ollut liki mahdotonta saada sairastuneiden tilalle sijaisia, on monitoimikeittiöstä jouduttu lähettämään työntekijöitä heidän tilalleen, mikä on tehnyt jo valmiiksi hektisestä työstä entistä raskaampaa ja kiireisempää. Kyseiset ongelmat on tuotu esille myös elinvoimalautakunnan vuoden 2022 riskienhallinnan toteuman arvioinnissa. Tilanteen aiheuttama henkilöstön voimavarojen vajeen korjaaminen on yhä kesken. 

Ongelman yhtenä merkittävänä syynä on catering-alan koulutuksen alasajo Rovaniemellä. Ruokapalvelun johdon mukaan matkailun tarpeisiin suunnattu kokkikoulutuskaan ei tuota tarvittavaa osaamista suurtalouspuolelle.  Kemi-Tornion alueella on alan koulutus, mutta sieltä opiskelijat viedään työelämään jo kesken opintojen, eikä heitä riitä Rovaniemelle.

Rovaniemellä työntekijöiden tämänhetkinen keski-ikä on melko korkea ja jatkon turvaamiseksi täytyy toimia hyvissä ajoin. Kaupungin tulee pyrkiä tekemään ruokapalvelun työpaikoista riittävän houkuttelevia, jotta saamme myös nuoria osaajia meille töihin. Riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö on edellytys sille, että ruokapalveluja voidaan kehittää vastaamaan nykypäivän tarpeisiin, kuten maukkaan ja ravitsevan kouluruuan valmistamiseen ja kasvisten ja kasvipohjaisten proteiinien käytön lisäämiseen. 

Tämän aloitteen allekirjoittaneet esittävän ravitsemuspalvelutyöntekijöiden ja suurtalouskokkien työn houkuttelevuuden lisäämistä tarkistamalla palkkoja ja muita mahdollisia työntekijöiden etuuksia. Lisäksi ehdotamme, että kaupunki keskustelee oppilaitosten kanssa tarvittavan koulutuksen järjestämisestä Rovaniemellä."

Vastauksena valtuustoaloitteeseen voidaan todeta, että kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 1.6.2023 jaetun paikallisen järjestelyerän painopisteenä on ollut henkilöstön saatavuuden turvaaminen ja erää on kohdennettu ruokapalveluhenkilöstön palkkoihin. Saatavuuteen on vaikutettu myös lisäämällä viime vuosina henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaedun euromäärää ja ottamalla käyttöön työsuhdepolkupyöräetu. Lisäksi ruokapalveluhenkilöstön rekrytoinneissa on noudatettu mahdollisimman joustavia käytäntöjä esimerkiksi vakinaistamalla määräaikaisia työntekijöitä kaupungin palvelukseen.

Olemme saaneet viime talven aikana rekrytoitua muutamia todella hyviä nuoria, joilla on halu tehdä töitä muualla kuin ravintoloissa. Rovaniemen kaupungin ruokapalvelujen etu on se, että meillä on kokilla tai ruokapalvelutyöntekijällä mahdollisuus saada vakituinen työsuhde, päivätyö ja suuren työnantajan tarjoamat hyvät työsuhde-edut. Lisäksi valmistus- ja kuumennuskeittiöt ovat toimintakykyisiä ja laitekannaltaan erinomaisia. Omaan työhön on myös mahdollista saada vaihtelua erilaisista työtehtävistä tai keittiöistä. 

Ruoka- ja puhtauspalveluissa on pitkät perinteet tehtävien räätälöinnistä työntekijän erilaisten tarpeiden perusteella ja tämä toimintatapa on jossain määrin suuremmassa roolissa ikääntyvän raskasta fyysistä työtä uransa tehneiden työntekijöiden jaksamisen näkökulmasta, mutta ollut myös tärkeä jaksamisen apukeino lasten vanhemmille sekä muissa haastavissa tilanteissa oleville. Tätä työtä on tehty hyvässä yhteistyössä kaupungin muiden ammattilaisten ja työterveyshuollon kanssa. 

Toisen perehdyttäminen tehtäviin ja auttaminen ja tukeminen tarvittaessa on yksi keittiötyöntekijöiden arjen toimintatavoista. Keittiöiden työntekijöiden osaaminen on hyvää ja he  toimivat työhön perehdyttäjinä nuorelle polvelle, vaikka aina myös nuoremmilta saadaan paljon uusia ajatuksia, kun he jossain vaiheessa saattavat kyseenalaistaa entisiä toimintamalleja.  Viime talvena olemme ottaneet käyttöön suuressa kuumennuskeittiössä toimintatavan, jossa eläkkeelle jäävän ammattilaisen työparina on tulevaksi keittiön vastuuhenkilöksi suunniteltu työntekijä ja heillä on muutaman kuukauden  2 h/pv enemmän työaikaa käytettävissä perehtymiseen ja opastamiseen. Tästä saatiin hyvä palaute molemmilta ja tälle syksylle on samanlainen toimintatapa meneillään toisessa yksikössä. Kairatien tuotantokeittiölle on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin kaksi alan vanhempaa ammattilaista paikkaamaan yhäkin olemassa olevaa sijaispulaa. 

Pandemia-ajan jälkeen olemme taas päässeet niin järjestämään kuin osallistumaan erilaisiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin, jotka ovat tuoneet kaivattua vaihtelua ja virkistystä myös poikkeusoloissa lähityötä toisiaan suojellen tehneiden työntekijöiden arkeen. Henkilöstöllä on mahdollisuus luontaisetuateria-etuun, joka tarjoaa laadukkaan ja monipuolisen ruoan ja antaa tauon hektiseen työhön sekä toimii samalla laadun tarkkailun välineenä. 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun ravintola- ja cateringalan koulutus kilpailee muiden koulutusalojen kanssa pienentyvien ikäluokkien kiinnostuksesta ja opintojen aloittajat sekä tutkinnon suorittaneet opiskelijat ovat vähentyneet vuosien varrella suuresti. Korona-aika toi alan tilanteeseen oman haasteensa. Alan oppilaitosyhteistyö väheni monista syistä vähän huomaamatta oppilaitoksen muutettua keskustasta pienempiin tiloihin Rantavitikalle. Samaan aikaan oppilaitoksessa vaihtuivat alan opettajat suuressa määrin, jolloin entiset yhteydet katosivat. Yhteistyön virittäminen uudelleen ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajien kanssa on aloitettu ja nyt syksyllä he tulevat tutustumaan toimintaamme sekä vierailemaan Kairatien tuotantokeittiölle. Tarkoituksena olisi tuoda uusille opettajille esille se, että nuorilla voisi olla niin halutessaan erinomainen  mahdollisuus Rovaniemellä suuntautua myös  ammattikeittiöihin ravintolatyön sijaan. Varsinkin laitetekniikasta, prosesseista ja ruoanvalmistuksesta tai/sekä asiakaspalvelusta kiinnostuneille nuorille meillä on tarjolla monipuolisia tehtäviä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstissä kuvatun vastauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maria Huhmarniemi, Hajnalka Kiss-Herttua, Antti Määttä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.