Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Vastaus valtuustoaloitteeseen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoaminen nuorille ja vähävaraisille

ROIDno-2022-4122

Valmistelija

  • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi
  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Laura Tarvainen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Rovaniemi selvittää mahdollisuutta tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vähävaraisiksi kokeville.

Vastaus aloitteeseen

Aloitteessa esitetystä kohderyhmistä määrällisesti tarkasteltuna Rovaniemen kuntalaisista kaiken kaikkiaan kohderyhmäikäisiä on n. 16 300 henkilöä, joista 13-19 vuotiaita nuoria naisia vuonna 2022 n. 2 600 (kohderyhmänä ikäkausi yläkoulua ja 2 asteen opintoja käyvät. 2.asteen opintoja käyvien ikäryhmästä tulee huomioida, että lukuun ei sisälly Rovaniemellä opiskelevat muissa kunnissa kirjoilla olevat). Kaiken kaikkiaan itsensä vähävaraiseksi kokevia mahdollisesti maksuttomia kuukautisvälineitä tarvitsevien määrää ja tarvetta kaupungissamme on suoraan tilastollisesti vaikea arvioida. 

Aloitteessa kuvattu huoli kuukautisköyhyydestä on aiheellinen. Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille ja vähävaraisille vähentäisi kuukautisköyhyyttä kunnassamme, mutta jakaminen edellyttäisi resursointia aloitteessa kuvattujen henkilökohtaisten valintojen mukaisesti monipuolisten kuukautisvälineiden hankinnan, varastoinnin, jakelun ja henkilöresurssoinnin suhteen. Jakelun järjestämisessä tulisi huomioida myös asian henkilökohtaisuus ja jakelu tulisi järjestää riittävän yksityisessä tilassa. 

Vastaavanlaisia aloitteita on käsitelty eri kaupungeissa kuten esimerkiksi Vantaalla, Helsingissä ja Kajaanissa. Muutamissa kunnissa on tehty kartoituksia ja pilotoitu jakelua. Kunnat ovat nostaneet vastauksissaan esille myös eduskunta-aloitteen kuukautistuotteiden ALV-verokannan alentamiseksi 24 %sta, jota ei ole ole kuitenkaan toteutettu. Valtakunnallisen ratkaisun saaminen asiaan olisi vaikuttavampi ja parempi ratkaisu kuin yksittäisten kuntien tekemät erillisratkaisut.

Maksuttomien kuukautissuojien jakaminen ei sisälly suoraan kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Kansaneläkelaitos (Kela) huomioi jo toimeentulon perusosassa myös kuukautisiin liittyvät menot rahallisen toimeentulon avulla. Kela turvaa Suomessa 17–64-vuotiaiden sekä perheiden toimeentulon rahallisen toimeentulotuen avulla. Laissa toimeentulotuesta (1997/1412) määritellään seuraavaa: Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo (1§). Lisäksi laissa määritellään, mitä toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin kuuluu. Näihin menoihin kuuluvat muun muassa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot (7§). Henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuviin menoihin voidaan katsoa lukeutuvan myös tyttöjen ja naisten kuukautissuojat, kuten voidaan myös lukea poikien ja miesten parranajovälineet tai muut henkilökohtaiset menot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki ei lähde selvittämään maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista nuorille ja kaikille itsensä vähävaraiseksi kokeville.

Päätös

Miikka Keränen teki kokouksessa Mikkel Näkkäläjärven, Mari Ikosen ja Maria-Riitta Mällisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

"Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki lähtee selvittämään maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista nuorille ja kaikille itsensä vähävaraiseksi kokeville. Kokeilu voisi ottaa mallia esimerkiksi Helsingistä."

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 4  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin § 243.

Äänestystulokset

  • Kyllä 7 kpl 64%

    Riku Tapio, Susanna Junttila, Timo Tolonen, Päivi Alanne-Kunnari, Päivi Alaoja, Reijo Jylhä, Tuomas Koskiniemi

  • Ei 4 kpl 36%

    Mikkel Näkkäläjärvi, Miikka Keränen, Mari Ikonen, Maria-Riitta Mällinen


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.