Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Yritysvaikutusarvioinnin kokeilun raportointi

ROIDno-2022-1982

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on kuntalain 1.2 § mukaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan ja yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmistelussa ennen asian etenemistä päätöksentekoon. Yritysvaikutusten arviointi on jo laajasti käytössä useissa kaupungeissa ja kunnissa.  Suomen Yrittäjät ry on vahvasti edistänyt käyttöönottoa ja julkaissut Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan kuntien päätöksenteon tueksi.  Tiivistelmä ko. asiakirjasta on liitteenä.

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteisyyttä.  Rovaniemi toteutti yrityskyselyn tammikuussa 2021.  Kyselyssä oli kysymys myös yritysvaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta: 62 prosenttia vastanneista 123 yrityksestä koki yritysvaikutusten arvioinnin merkitykselliseksi.  Rovaniemen Yrittäjät ry on nostanut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton. Suomen Yrittäjät ry:n joka toinen vuosi toteuttamassa kuntabarometrissa Rovaniemi ei ole menestynyt odotusten mukaisesti, ja osatekijänä on yrittäjiltä saadun palautteen perusteella yritysvaikutusten arvioinnin puute kaupungin päätöksenteossa.

Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan pohjalta ellinvoimapalvelut on laatinut liitteenä olevan lomakkeen arviointiprosessin helpottamiseksi.  Lomake on lähetetty kommenteille Rovaniemen yrittäjät ry:lle, Lapin yrittäjät ry:lle ja Lapin kauppakamarille. Em. tahot eivät ole esittäneet tarkennuksia yritysvaikutusten arviointilomakkeeseen.  Yritysvaikutusten arviointiprosessia kokeillaan elinvoimapalveluissa (elinvoima- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta). Elinvoimapalveluissa toteutetun kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. Kokeilun jälkeen kaupunginhallitus arvioi laajennetaanko yritysvaikutusten arviointi osaksi koko kaupungin päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on kuntalain 1.2 § mukaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kunnan ja yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmistelussa ennen asian etenemistä päätöksentekoon. Yritysvaikutusten arviointi on jo laajasti käytössä useissa kaupungeissa ja kunnissa.  Suomen Yrittäjät ry on vahvasti edistänyt käyttöönottoa ja julkaissut Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan kuntien päätöksenteon tueksi.  Tiivistelmä ko. asiakirjasta on liitteenä.

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen tavoitteena on vahvistaa yritysmyönteisyyttä.  Rovaniemi toteutti yrityskyselyn tammikuussa 2021.  Kyselyssä oli kysymys myös yritysvaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta: 62 prosenttia vastanneista 123 yrityksestä koki yritysvaikutusten arvioinnin merkitykselliseksi.  Rovaniemen Yrittäjät ry on nostanut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton. Suomen Yrittäjät ry:n joka toinen vuosi toteuttamassa kuntabarometrissa Rovaniemi ei ole menestynyt odotusten mukaisesti, ja osatekijänä on yrittäjiltä saadun palautteen perusteella yritysvaikutusten arvioinnin puute kaupungin päätöksenteossa.

Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirjan pohjalta ellinvoimapalvelut on laatinut liitteenä olevan lomakkeen arviointiprosessin helpottamiseksi.  Lomake on lähetetty kommenteille Rovaniemen yrittäjät ry:lle, Lapin yrittäjät ry:lle ja Lapin kauppakamarille. Em. tahot eivät ole esittäneet tarkennuksia yritysvaikutusten arviointilomakkeeseen.  Yritysvaikutusten arviointiprosessia kokeillaan elinvoimapalveluissa (elinvoima- ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta). Elinvoimapalveluissa toteutetun kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. Kokeilun jälkeen kaupunginhallitus arvioi laajennetaanko yritysvaikutusten arviointi osaksi koko kaupungin päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Asian käsittelyn aikana sihteeri Rauni Kenttälä poistui kokouksesta klo 16.06. Sihteerinä tästä pykälästä eteenpäin toimii hallintopäällikkö Samppa Määttä.

Vs. Palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua liittyi kokoukseen tämän käsittelyn aikana klo 16.06

Asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat  talouspäällikkö Jari Airaksinen ja Matti Huutola klo 16.08.

Lautakunta piti kokoustauon tämän pykälän käsittelyn  aikana klo 16.06 -16.16.

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat kokoustauon jälkeen.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä: Mikäli yritysvaikutusten arviointi otetaan kokeilun jälkeen Rovaniemen kaupungissa käyttöön, ilmastovaikutusten arviointia tarkastallaan osana yritysvaikutusten arviointia. Näiden arviointien yhteisvaikutuksia ja toimivuutta tulee tulevaisuudessa tarkastella yhdessä.

Valmistelija

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on 24.05.2022 (§65) päättänyt ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Päätöksessä todettiin lisäksi, että kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. 

Jotta erilaisista yritysvaikutusarvioinneista saadaan kattavaa kokemusta, on kokeiluvaihetta tarve jatkaa vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää jatkaa yritysvaikutusarviointia osana elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 31.12.2022 asti 24.5.2022 (§65) päätettyjen käytäntöjen mukaisesti. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle alkuvuodesta 2023. 

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on 31.05.2022 (§91) päättänyt ottaa käyttöön yritysvaikutusarvioinnin osaksi elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 30.9.2022 asti. Päätöksessä todettiin lisäksi, että kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle syksyllä 2022. 

Jotta erilaisista yritysvaikutusarvioinneista saadaan kattavaa kokemusta, on kokeiluvaihetta tarve jatkaa vuoden 2022 loppuun saakka.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää jatkaa yritysvaikutusarviointia osana elinvoimapalvelujen asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 31.12.2022 asti 31.5.2022 (§91) päätettyjen käytäntöjen mukaisesti. Kokeilun tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle alkuvuodesta 2023. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi
  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Tausta

Elinvoimalautakunta (31.5.2022, §91 ja 27.9.2022, §130) ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta (24.5.2022 §65 ja 20.9.2022, §122) päättivät yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotosta ja sen jatkamisesta kokeiluluonteisesti siten, että kokeilun päätyttyä tulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle. Kokeilua jatkettiin syksyllä 2022 vuoden 2022 loppuun saakka, jotta erilaisista yritysvaikutusarvioinneista saadaan kattavaa kokemusta.

Kokeilun alkuvaiheessa esiteltiin arviointilomake ja laadittiin toimintamalli, jonka mukaisesti yritysvaikutusarviointeja tuli suorittaa. (Oheismateriaalina)

Toteutuneet yristysvaikutusarvioinnit

Määräaikaan mennessä yritysvaikutusarviointeja toteutettiin seuraavasti: 

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan alainen toiminta:

  • Joukkoliikennereitin pilotointi lentokentälle. Yritysvaikutusten arviointi toteutettiin pyytämällä lausunnot lentokentälle liikennöiviltä toimijoilta, hotelleilta sekä Visit Rovaniemeltä. Erityisesti pyydettiin lausumaan, mitä vaikutuksia kaupungin  järjestämällä paikallisliikenteen linjalla olisi yritykselle ja muille saman toimialanne yrityksille. Lisäksi kysyttiin mielipidettä, mitä vaikutuksia suunnitellulla linjalla olisi alueen muiden matkailualan yrityksiin sekä alueen yritysmaailmaan yleensä.

Elinvoimalautakunnan alainen toiminta:

  • Yrityspalveluseteleliä koskeva yritysvaikutustarviointi. Arviointi tehtiin taulukkoarviointia laajempana, jossa analysoitiin yrityspalvelusetelijärjestelmä ja siitä saadut kokemukset kuluneiden kolmen vuoden aikana. Yritysvaikutusarviointi toimitettiin Rovaniemen Yrittäjät ry:lle lausunnolle.

Johtopäätökset

Yritysvaikutusarviointeja ei ole toteutettu siten, että toimivuutta voitaisiin arvioida laajemmin. Kokeilua on tarpeen jatkaa kattavamman kuvan saamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kokeilun tulokset ja päättää jatkaa kokeilua vuoden 2023 ajan kattavampien kokemusten saamiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.