Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Asemakaavan muutos kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17

ROIDno-2017-1939

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 4.12.2017

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Kärkkäisen vuokraama tontti 9-9024-3 on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Teollisuustien alue on kehittynyt viimevuosina enemmän liikepainotteiseksi. Valmisteilla olevassa Rovaniemen maakuntakaavan muutoksessa alue ja suurelta osin koko läntinen Teollisuuskylä ja Eteläkeskus on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi. 

Valtatie 4:n perusparannuksen ja Isoaavantien rakentamisen myötä alueen saavutettavuus on hyvällä tasolla. Suunnitellut muutokset Teollisuustiehen tulevat parantamaan alueen liikennejärjestelyjä entisestään. Kaavoitus esittää, että haettua asemakaavan muutosta voidaan ryhtyä tutkimaan.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontilla 3 ja viereisellä suojaviheralueella. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 16.4.2018

9. kaupunginosan korttelin 9024 tontin 3 vuokralainen hakee asemakaavan muuttamista siten, että tontille voitaisiin sijoittaa uusi myymälärakennus.

Asemakaavamuutoksen vireille tulo pidettiin 22.12.2017-11.1.2018 yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana jatettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa korttelin 9024 tontti 3 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Rakennusoikeutta on merkitty 11000 k-m2. Viereistä suojaviheraluetta ei liitetä tonttiin, koska alueen säilyminen on tarpeellinen korttelialueiden ja vt. 4:n välisenä suojavyöhykkeenä. EV -alue on myös tärkeä keskeisten yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisen kannalta.

Asemakaavamuutos oli valmisteluvaiheen kuulemisessa 6.-19.3.2018, jossa voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat pidettiin yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana jatettiin yksi mielipiede (vuorovaikutuslomake).

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaa on korjattu johto-/oja-aluerajausten osalta. Lisäksi on tarkennettu määräysluetteloa katos- ja varastorakennusten sijoittelun osalta. 
 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontin 3 asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaa ja kaupungin internet- sivuille, Kaavatorille. Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontin 3 asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan ja kaupungin internet-sivuille, Kaavatorille. Kaavamuutoksen hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Tontilla 698-9-9024-3 osoitteessa Teollisuustie 17 on käynnistetty asemakaavan muutos 12.2.2017. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on voimassa olevan asemakaavan mukaisen teollisuustontin käyttötarkoituksen muuttaminen kaupalliseen toimintaan. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.6 - 26.7.2018. Asemakaavaehdotuksessa tontti 698-9-9024-3 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta asemakaavan muutosehdotuksessa 11.000 kem2.

KOy Revontulipilkin kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun mukaisesti oheisen liitteen mukainen maankäyttösopimus, jolla sovitaan maankäyttösopimuskorvauksesta, asemakaavan sekä tontille sijoittuvan yleisen hulevesiverkoston linjan toteuttamisesta. KOy Revontulipilkki maksaa kaupungille maankäyttösopimuskorvausta 700.000 euroa. 

Maankäyttösopimuskorvaus kohdentuu Teollisuuskylän ja Lampelan alueen katuverkon ja hulevesiverkoston saneeraukseen ja parantamiseen. Kaavamuutos ei aiheuta uuden infran rakentamista. 

Tontti 9-9024-3 on myyty KOy Revontulipilkille kaupunginhallituksen päätöksen 28.6.2021 § 250 ja aiesopimuksen mukaisesti. Aiesopimuksella KOy Revontulipilkki on sitoutunut laatimaan kaupungin maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisen tonttia koskevan maankäyttösopimuksen lopullisen kiinteistökaupan jälkeen sekä korvaamaan kaupungille asemakaavamuutoksella muodostuvasta arvonnoususta 50 %. Samalla KOy Revontulipilkki sitoutuu rakentamaan asemakaavan mukaisen liikerakennuksen 5 vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen KOy Revontulipilkin kanssa.

Päätös

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle. 
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Miikka Keränen poistui kokouksesta ajassa 12.50 ennen päätöksentekoa. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hänen tilalle Jani Ylipahkala tämän pykälän osalta.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 15.9.2022

Tontilla 9-9024-3, Teollisuustie 17, on käynnistetty asemakaavan muutos 12.2.2017 (TEKLA 199§), jossa on tarkoituksena muuttaa tontin käyttötarkoitus palvelemaan kaupallista toimintaa ja samalla tarkistetaan tontin rakennusoikeuden määrä. Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 14.6 - 26.7.2018, muistutuksia ei jätetty. 

Asemakaavaehdotuksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Rakennusoikeus on 11000 k-m2 ja kerrosluku II. Kaavassa on huomioitu alueen johtorasitteet.

Ehdotusvaiheen jälkeen kaavakarttaa on päivitetty johtorasitteen ja polkupyöräpysäköinnin osalta. Myös kaavaselostuksen liitteenä olevaa rakennustapaohjetta on päivitetty. Päivitykset ovat vähäisiä ja teknisluontoisia, joten uutta nähtävillä pitoa ei ole tarpeen järjestää.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tontin 9-9024-3 asemakaavamuutos hyväksytään. Hakijalta peritään, kaavan vireille tulovuoden 2017 taksan mukaan, kaavoituskustannuksina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Maanomistajan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 26.9.2022 § 332 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy tontin 9-9024-3 asemakaavamuutoksen. Hakijalta peritään, kaavan vireille tulovuoden 2017 taksan mukaan, kaavoituskustannuksina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Maanomistajan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Ryhmäpuheenvuorot käyttivät: 

  • Petri Jaatinen (Kok.)
  • Maria Huhmarniemi (Vihreät)


Vesa Puuronen esitti kokouksessa Maria Huhmarniemen, Ella Keski-Panulan ja Henri Rambergin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat asian pöydälle jättämisen kannalla (Puurosen esitys) vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA -ääntä ja 9  EI -ääntä, 0 oli poissa, liite 4. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksena asian käsittelyä jatketaan.

Vesa Puuronen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että kaupunginhallituksen esitys hylätään.

Koska oltiin tehty kaupunginvaltuuston päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Puurosen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA -ääntä ja 5  EI -ääntä, 4 äänesti tyhjää, 0 oli poissa, liite 5. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Vesa Puuronen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Ella Keski-Panula saapui kokoukseen kello 16.11 etäyhteydellä ja kokouspaikalle kello 16.15.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 17.4.2023

Tontin 9-9024-3 kaavamuutos hyväksyttiin 24.10.2022 (KV 107 §). Lapin ELY -keskus jätti asiasta oikaisukehoituksen, jonka mukaan kaavasta tulisi tehdä uusi hyväksymispäätös huomioituna oikaisukehoituksessa esitetyillä muutoksilla. Pääasiana oikaisukehoituksessa on tontin maaperän mahdollinen pilaantumisen huomioiminen kaavassa.

Vuonna 2018 kaavoitus on selvittänyt kaavamuutoksen laadinnan yhteydessä tontin maaperän pilaantumista ELY:n asiantuntijoilta ja vastaus oli, että tontti on puhdistettu käyttörajoitteettomaksi 2005 vanhojen öljysäiliöiden poiston yhteydessä eikä saa- merkintää tarvitse. Nyt ELY:n mukaan asiasta olisi tullut tiedustella uudelleen ennen kaavan hyväksymistä tietojen ajantasaisuuden vuoksi. Tontin vanhat öljysäiliöt on korvattu uusilla maanpäällisillä säiliöillä ja tämän vuoksi öljyä on voinut joutua maaperään esimerkiksi säiliöiden poiston yhteydessä. 

Maanomistajan aloitteesta on PBM Ympäristötekniikka maaliskuussa -23 suorittanut tontilla maaperätutkimuksen olleiden öljysäiliöiden alueelta. Tutkimuksessa havaittiin yhdessä koekuopassa ohjearvon ylittävää öljyhiilivetypitoisuutta, joten lisätutkimuksille on tarvetta esiintymän rajaamiseksi.  

Kaavakarttaa ja -määräyksiä on päivitetty lisäämällä saa- merkintä, jonka mukaan tontin maaperä on puhdistettava/kunnostettava ennen rakentamistöiden aloittamista.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontin 3, 6.4.2023 päivitetty asemakaavan muutos hyväksytään.  Hakijalta peritään, kaavan vireille tulovuoden 2017 taksan mukaan, kaavoituskustannuksina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Maanomistajan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.