Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 LISÄPYKÄLÄ: Asemakaavan muutos ja tonttijako osassa korttelia 9066, Teollisuustie 50 (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 10.1.2023:

Alakorkalon alueella, osassa korttelia 9066 Teollisuustie 50, on voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoitukseksi merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET-2). Alueen asemakaava on hyväksytty 22.8.2011. Alueelle kaavailtiin aikoinaan uutta voimalaa ja siksi sen tarpeisiin muodostettiin myös laaja voimala-alue sekä sitä tukevaan toimintaan liittyviä muita alueita. Nyt käsillä oleva suunnittelualue on ollut pitkään toteuttamatta mm. toteutumattoman voimalahankkeen vuoksi. Alueelle on tullut kiinnostusta muunlaisen toiminnan sijoittamisen osalta ja sen vuoksi kaupunki on varannut alueen kaupunginhallituksen päätöksellä 27.6.2022 § 246 J&J Lakkapää Oy:lle ja päättänyt käynnistää alueen kaavoituksen tutkimisen haetun toiminnan tarpeita varten. Alueelle kaavaillaan uutta rakennustarvikemyymälää ja siihen liittyvää laajaa varastoalueeksi sopivaa piha-aluetta. Samassa yhteydessä myös viereinen vuokra-alue on tarkoitus kaavoittaa koillispuolella olevan teollisuuskorttelialueen jatkeeksi, joka on luontevaa nykyiset käyttötarkoitukset alueella huomioiden.

Kaavoituksen vireilletulo

Alakorkalossa 9. kaupunginosan osaa korttelia 9066 käsittävä asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu aineisto nähtävillä 28.9.-11.10.2022. Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 27.9.2022 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä, että sähköisesti asiaan kuuluville osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoitusyksikössä. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Kaavaluonnos

Asemakaavan muutoksessa alueelle on laadittu 3.10.2022 päivätty kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa osaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueesta (ET-2) muutetaan n. 7 ha kokoiseksi liikerakennusten korttelialueeksi KL-2, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälän (rakennustarvikemyymälä 3000 k-m2). Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa myös viereinen Skanska Oy:lle vuokrattu alue n. 2.3 ha kokoiseksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T-2. Rakennusoikeutta alueelle tulisi 5841 k-m2. Kaava-alueen koillisosaan muodotetaan myös suojaviheraluekäytävä (EV), jonka tarkoitus on turvata alueelta tai sen lähiympäristöstä mahdollisesti muodostuvat hulevedet ja toimia tarvittaessa putki- tai johtoalueena.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos on saatettu valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville 27.10.-9.11.2022. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 26.10.2022 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä, että sähköisesti asiaan kuuluville osallisille. Nähtävilläolon aikana saapui Napapiirin Residuumin sekä Napapiirin veden ja Energian mielipiteet. Muita mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Saapuneet mielipiteet ovat esityksen liitteenä.

Kaavoitus on tutkinut saapuneet mielipiteet ja toteaa niihin seuraavaa;

Alueella olevat toiminnot ovat sijoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja niillä on voimassa olevat ympäristöluvat. Lähialueelle on aikoinaan sijoittunut myös vakituista asumista sekä muuta toimintaa, jotka on huomioitu ympäristöluvissa. Nyt alueelle ollaan sijoittamassa rakennustarviketoimintaan liittyviä toimintoja joiden osalta voidaan todeta, että kaavailtu toiminta ei vastaa vaativuudeltaan esim. asumisen piiriin kuuluvaa toimintaa ja ei ole ympärivuorokautista ja on yhteensovitettavissa jo alueella olevien muiden toimintojen kanssa. Suomessa on sijoitettu jätteenkäsittelyyn liittyviä ja vastaavia toimintoja asumisen ja muiden toimintojen yhteyteen ja niille on myönnetty toimintaan liityvät ympäristöluvat, jolloin Alakorkalon alueen toimintojen yhteen sovittaminen nyt alueelle haetun toiminnan kanssa ei ole mitenkään tavanomaisuudesta poikkeavaa ja ole siten ristiriidassa tulevan toiminnan osalta. Teollisuustien osalta voitaneen todeta, että Isoaavantien ja Teollisuustien liittymäkohdasta on jo aloitettu kevyenliikenteen väylän toteuttaminen. Väylän jatkorakentaminen tultaneen toteuttamaan tulevaisuudessa, joka parantaa alueen liikenteellisiä olosuhteita sekä turvallisuutta, niin kevyen-, kuin muun liikenteenkin osalta.

Kaavoitus esittää, että Alakorkalon alueelle, osalle korttelia 9066, laadittu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsanen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan osaa korttelia 9066 alueelle laadittu ja 3.10.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja tonttijaon laatimisesta sekä päättää asettaa kaavaehdotuksen sekä tonttiajon julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus sekä tonttijaon laatimis- ja kiinteistön muodostamiskustannukset. Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsasta.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta on 24.01.2023 § 10 käsitellyt asiaa ja esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa;

Alakorkalon alueella, osassa korttelia 9066 Teollisuustie 50, on voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoitukseksi merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET-2). Alueen asemakaava on hyväksytty 22.8.2011. Alueelle kaavailtiin aikoinaan uutta voimalaa ja siksi sen tarpeisiin muodostettiin myös laaja voimala-alue sekä sitä tukevaan toimintaan liittyviä muita alueita. Nyt käsillä oleva suunnittelualue on ollut pitkään toteuttamatta mm. toteutumattoman voimalahankkeen vuoksi. Alueelle on tullut kiinnostusta muunlaisen toiminnan sijoittamisen osalta ja sen vuoksi kaupunki on varannut alueen kaupunginhallituksen päätöksellä 27.6.2022 § 246 J&J Lakkapää Oy:lle ja päättänyt käynnistää alueen kaavoituksen tutkimisen haetun toiminnan tarpeita varten. Alueelle kaavaillaan uutta rakennustarvikemyymälää ja siihen liittyvää laajaa varastoalueeksi sopivaa piha-aluetta. Samassa yhteydessä myös viereinen vuokra-alue on tarkoitus kaavoittaa koillispuolella olevan teollisuuskorttelialueen jatkeeksi, joka on luontevaa nykyiset käyttötarkoitukset alueella huomioiden.

Kaavoituksen vireilletulo

Alakorkalossa 9. kaupunginosan osaa korttelia 9066 käsittävä asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu aineisto nähtävillä 28.9.-11.10.2022. Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 27.9.2022 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä, että sähköisesti asiaan kuuluville osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla sekä kaupungin kaavoitusyksikössä. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Kaavaluonnos

Asemakaavan muutoksessa alueelle on laadittu 3.10.2022 päivätty kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa osaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueesta (ET-2) muutetaan n. 7 ha kokoiseksi liikerakennusten korttelialueeksi KL-2, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälän (rakennustarvikemyymälä 3000 k-m2). Samassa yhteydessä on tarkoitus muuttaa myös viereinen Skanska Oy:lle vuokrattu alue n. 2.3 ha kokoiseksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T-2. Rakennusoikeutta alueelle tulisi 5841 k-m2. Kaava-alueen koillisosaan muodotetaan myös suojaviheraluekäytävä (EV), jonka tarkoitus on turvata alueelta tai sen lähiympäristöstä mahdollisesti muodostuvat hulevedet ja toimia tarvittaessa putki- tai johtoalueena.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos on saatettu valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville 27.10.-9.11.2022. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 26.10.2022 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä, että sähköisesti asiaan kuuluville osallisille. Nähtävilläolon aikana saapui Napapiirin Residuumin sekä Napapiirin veden ja Energian mielipiteet. Muita mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Saapuneet mielipiteet ovat esityksen liitteenä.

Kaavoitus on tutkinut saapuneet mielipiteet ja toteaa niihin seuraavaa;

Alueella olevat toiminnot ovat sijoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja niillä on voimassa olevat ympäristöluvat. Lähialueelle on aikoinaan sijoittunut myös vakituista asumista sekä muuta toimintaa, jotka on huomioitu ympäristöluvissa. Nyt alueelle ollaan sijoittamassa rakennustarviketoimintaan liittyviä toimintoja joiden osalta voidaan todeta, että kaavailtu toiminta ei vastaa vaativuudeltaan esim. asumisen piiriin kuuluvaa toimintaa ja ei ole ympärivuorokautista ja on yhteensovitettavissa jo alueella olevien muiden toimintojen kanssa. Suomessa on sijoitettu jätteenkäsittelyyn liittyviä ja vastaavia toimintoja asumisen ja muiden toimintojen yhteyteen ja niille on myönnetty toimintaan liityvät ympäristöluvat, jolloin Alakorkalon alueen toimintojen yhteen sovittaminen nyt alueelle haetun toiminnan kanssa ei ole mitenkään tavanomaisuudesta poikkeavaa ja ole siten ristiriidassa tulevan toiminnan osalta. Teollisuustien osalta voitaneen todeta, että Isoaavantien ja Teollisuustien liittymäkohdasta on jo aloitettu kevyenliikenteen väylän toteuttaminen. Väylän jatkorakentaminen tultaneen toteuttamaan tulevaisuudessa, joka parantaa alueen liikenteellisiä olosuhteita sekä turvallisuutta, niin kevyen-, kuin muun liikenteenkin osalta.

Kaavoitus esittää, että Alakorkalon alueelle, osalle korttelia 9066, laadittu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle jatkokaavoituksen pohjaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan osaa korttelia 9066 alueelle laadittu ja 3.10.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja tonttijaon laatimisesta sekä päättää asettaa kaavaehdotuksen sekä tonttiajon julkisesti nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus sekä tonttijaon laatimis- ja kiinteistön muodostamiskustannukset. Asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.