Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Nuorten harrastetuet 2023

ROIDno-2022-4848

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston hyväksymien avustusjakoperusteiden mukaisesti nuorten harrastetukea myönnetään vuonna 2023 avustuksen myöntöperiaatteen mukaisesti. Tuki myönnetään esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin,​ osallistumismaksuihin sekä materiaalihankintoihin.

Nuorten harrastetuki julistettiin haettavaksi kaupunkilehti Uusi Rovaniemessä,​ Rovaniemen kaupungin www-​sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla 28.2.2023 klo 15.00 mennessä, avustusjakoperusteiden mukaisesti. Tukea haettiin sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.

Harrastustukihakemuksia saapui yhteensä 85 joista yksi hakija ei täytä kriteereitä. Jaettavan harrastetuen summa on yhteensä 4 200 euroa.

Tuen jakamisesta päättää kaupunginhallitus. Harrastetuki myönnetään etukäteen ja maksetaan toimitettuja kuluvan vuoden kuitteja/tositteita vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle harrastetukien myöntämistä esityksen mukaisesti.

Päätös

Jäsen Veera Nivunkijärvi poistui kokouksesta esteellisenä (Hallintolaki 28 § kohta 1) klo 11.42 - 11.50.

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Veera Nivunkijärvi

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle harrastetukien myöntämistä​ liitteessä olevan esityksen mukaisesti,​ kaikille nuorten harrastetuen kriteerit täyttäville hakijoille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus myöntää liitteenä olevan esityksen mukaisesti vuoden 2023 harrastetukea 84:lle nuorelle yhteensä 4 200 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto, Soili Kaihua

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.