Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Rovaniemen Palloseura ry:n ja Blue Idea Oy:n saatavien perinnän keskeyttämisen perusteet

ROIDno-2023-1130

Valmistelija

 • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykytilanne

Rovaniemen Palloseura ry (Rops ry) on tehnyt 30.3.2023 kaupungille esityksen velkojen suorittamisesta kaupungille.

Rops ry:llä on velkoja kaupungille muodostunut maksamattomista liikuntapaikkavuoroista, jotka ovat siirtyneet käräjäoikeuteen ulosottopäätöstä varten 24.1.2023.

Blue Idea Oy:n keskuskentän katsomorakennuksen vuokravelkojen osalta on 4.4.2023 tullut käräjäoikeudesta ulosottotuomio. Näistä veloista Rops ry vastaa sopimuksen mukaan kuten omistaan. 

Velkojen tausta

Blue Idea oy:n keskuskentän katsomorakennuksen vuokravelat

Kaupunginhallitus on 1.9.2014 § 374 hyväksynyt Rops ry:n ja kaupungin välisen esivuokrasopimuksen keskuskentän katsomorakennuksen tiloista. Esisopimus on allekirjoitettu 2.9.2014.

Rovaniemen kaupunki on tehnyt Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa vuokrasopimuksen Ropsin käyttämistä katsomorakennuksen tiloista ajalle 10.7.2015 - 9.7.2035. Sopimus on allekirjoitettu 28.12.2015.

Kaupunki on vuokrannut tilat edelleen Blue Idea Oy:lle. Kaupunginhallitus on 10.8.2015 § 267 hyväksynyt varsinaisen vuokrasopimuksen Blue Idea Oy:n kanssa, joka on Rops ry:n tytäryhtiö. Vuokrasopimus ajalle 10.7.2015 - 9.7.2035 kaupungin ja Blue Idea Oy:n välillä on allekirjoitettu 2.7.2015.

Kyseessä on ollut yksityisoikeudellinen vuokrasopimus. Sopimuksen mukaan Rops ry sitoutuu vuokralaisen ohella yhteisvastuullisesti vastaamaan velvoitteiden täyttämisestä.

Blue Idea Oy on vaatinut vuokran alentamista, jota on käsitelty kaupunginhallituksessa 21.8.2017 § 407 ja oikaisuvaatimuksen johdosta vielä 25.6.2018 § 284.

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 5.9.2019 § 78 on hyväksytty ensimmäinen maksuohjelma vuosina 2018-2019 erääntyneitä vuokria koskien. Em. maksuohjelmaa ei ole noudatettu.

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt vuokrasopimuksen irtisanomisen 25.8.2020 § 106, jolloin Blue Idea Oy on tehnyt vuokrasopimuksen suoraan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa.

Blue Idea Oy ei ole hoitanut velvoitteitaan kaupunkia kohtaan vuosina 2018-2020. Elinvoimalautakunta on hyväksynyt Blue Idea Oy:n ja Rops ry:n kanssa tehdyn maksusuunnitelman 28.9.2021 § 155.

Maksusuunnitelmaa ei ole noudatettu. Ainoa suoritus mikä kaupungille on saatu, on 15 000 euron pankkitakaus, joka on vaadittu sopimuksessa vuokravakuudeksi. Tällä on 3.10.2022 kuitattu saatavia.

Velat ovat menneet 25.11.2022 normaaliprosessin mukaisesti muistutus- ja perintäprosessiin kun maksusuunnitelmaa ei ole noudatettu.

Pääoma viivästyskorkojen ja perintäkulujen kanssa on 12.4.2023 yhteensä 216 747,10 euroa.

Rovaniemen Palloseura ry:n liikuntapaikkavuokrien velat

Rops ry:llä on jäänyt liikuntapaikkojen vuokria maksamatta 2019-2021 vuosina. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Rops ry:n kanssa tehdyn maksusuunnitelman 28.10.2021 § 146. Rops ry on lyhentänyt maksusuunnitelman mukaisia velkoja. Maksusuunnitelman mukaisia velkoja vielä maksamatta 73 685,63 euroa.

Uusia velkoja on kuitenkin syntynyt liikuntapaikkavuokrista ajalla 2.11.2021 - 24.11.2022 yhteensä 57 121,36 euroa viivästyskorkojen ja perintäkulujen kanssa.

Velat ovat yksityisoikeudellisia vuokravelkoja. Laskut ovat maksamattomina siirtyneet Kuntaperintään perintätoimia varten, ja ensimmäinen maksumuistutus on lähtenyt 13.10.2022.

Rops ry on maksanut liikuntapaikkavuokrat joulukuusta 2022 lähtien laskujen mukaisesti.

Perinnän keskeyttäminen maksujärjestelyiden ajaksi

Ennen kuin Rops ry:n ja Blue Idea Oy:n velkojen jatkosta päätetään toimivaltaisissa toimielimissä, tulisi velkojen osalta perintä saada keskeytettyä. Rops ry:n velat ovat tällä hetkellä käräjäoikeuden käsittelyssä odottamassa ulosottopäätöstä. Blue Idea Oy:n velat ovat ulosotossa, eli päätynevät vuokrasopimuksen mukaisesti suoraan Rops ry:n vastattaviksi. Kaupungin edun mukaista on, että Rops ry pysyy toiminnassa ja kykenee edes pitkällä aikavälillä maksamaan velkasaatavat kaupungille.

Hallintosäännössä ei ole nimenomaisia määräyksiä siitä mikä taho pystyy keskeyttämään saatavien perinnän. Hallintosäänön  28 §:n 4 momentin 23 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin toimintojen yhteensovittamisesta sekä eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle, taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 • asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, koska esittelijä ja hänen sijaisensa ovat esteellisiä.
 • puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.


Kaupunginhallitus päättää, että

 • velkojen perintä voidaan keskeyttää velkojen maksujärjestelyiden käsittelyn ajaksi,
 • maksujärjestelyt ja niitä koskevat sopimukset tulee olla molempien osapuolten toimivaltaisten elimien hyväksymiä ja allekirjoittamia 31.8.2023 mennessä. Mikäli tämä ei toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut Rops ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtää velat takaisin perintään.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 §, kohta 3).

Kaupunginhallitus piti tauon kello 13.56 - 14.02. Puheenjohtaja piti nimenhuudon tauon jälkeen ja totesi, että kaikki, jotka olivat paikalla ennen taukoa, olivat edelleen paikalla. 

Vt. konsernitalouspäällikkö esitteli asiaa kaupunginhallitukselle ja osallistui kokoukseen asian esittelyn ajan.

Kaupunginhallitus päätti, että

 • asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, koska esittelijä ja hänen sijaisensa ovat esteellisiä.
 • puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
   

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää, että

 • velkojen perintä voidaan keskeyttää velkojen maksujärjestelyiden käsittelyn ajaksi,
 • maksujärjestelyt ja niitä koskevat sopimukset tulee olla molempien osapuolten toimivaltaisten elimien hyväksymiä ja allekirjoittamia 30.6.2023 mennessä. Mikäli tämä ei toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut Rops ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtää velat takaisin perintään.
 • lisäksi kaupunginhallitukselle tuodaan tilannekatsaus neuvottelujen etenemisestä 29.5.2023 kokoukseen.


Päivi Alaoja esitti Henri Rambergin kannattamana, että päätetään alkuperäisen esityksen mukaisesti:

Kaupunginhallitus päättää, että

 • velkojen perintä voidaan keskeyttää velkojen maksujärjestelyiden käsittelyn ajaksi,
 • maksujärjestelyt ja niitä koskevat sopimukset tulee olla molempien osapuolten toimivaltaisten elimien hyväksymiä ja allekirjoittamia 31.8.2023 mennessä. Mikäli tämä ei toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut Rops ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtää velat takaisin perintään.


Timo Tolonen esitti, että kaupunginhallitus päättää, että velkojen perintää ei keskeytetä.

Puheenjohtaja totesi, että Tolosen esitys raukesi kannattamattomana.

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Päivi Alaojan esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 4  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutettu päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginhallitus piti asian käsittelyn jälkeen kokoustauon kello 15.06 - 15.30. Puheenjohtaja piti tauon jälkeen nimenhuudon ja totesi, että Sara Seppänen oli poistunut kokouksesta ja Jani Ylipahkala oli saapunut kokoukseen tauon aikana. Henri Ramberg oli siirtynyt kokoustilasta etäyhteyteen. Muut ennen taukoa paikalla olleet olivat edelleen paikalla. 

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Eemeli Kajula, Päivi Alanne-Kunnari, Terhi Heikkilä, Timo Tolonen, Riku Tapio, Susanna Junttila, Sara Seppänen

 • Ei 4 kpl 36%

  Marko Ruohomäki, Henri Ramberg, Päivi Alaoja, Miikka Keränen

Tiedoksi

Janne Sandgren, Hannu Pessa, Minna Haurinen, Antti Lassila, Jaakko Rantsi, Rovaniemen Palloseura ry / Matti Poikajärvi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.