Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelman päivitys

ROIDno-2023-314

Valmistelija

 • Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija, jonna.leppiaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Laki kotoutumisen edistämisestä (32 §) edellyttää,​ että kunta laatii kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelman,​ joka hyväksytään kunnanvaltuustossa. Ohjelmaa on tarkistettava vähintään kerran neljässä vuodessa ja se tulee ottaa huomioon kunnan talousarviota laadittaessa. Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys sille,​ että valtio korvaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain (44 §) mukaisesti kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Rovaniemen kaupungin voimassaoleva kotouttamisohjelma 2018-​2024 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 ja ohjelman lakisääteistä tarkistustyötä on tehty syksyn 2022 aikana. Kotouttamisohjelman päivitystyötä on tehty vuonna 2018 voimaantullutta kotouttamisohjelmaa pohjadokumenttina käyttäen monialaisessa kehittämistyöryhmässä,​ jossa on ollut hyvinvointiryhmän nimeämiä edustajia Rovaniemen kaupungin toimialoilta ja konsernihallinnosta sekä kolmannelta sektorilta ja Lapin ELY-​keskuksesta.

Päivitystyössä kotouttamisohjelma on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä. Päivitetty ohjelma on voimassa vuodet 2023-2025. Kaupunginhallitus on käsitellyt ohjelman päivitettyä luonnosta 13.2.2023 kokouksessaan (§ 51) ja päättänyt pyytää lausuntoa ohjelmasta sekä kotoutumisen kustannuksista elinvoimalautakunnalta, hyvinvointilautakunnalta ja sivistyslautakunnalta. Elinvoimalautakunta, hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta ovat käsitelleet ohjelmaa ja antaneet siitä omat lausuntonsa (LIITE: lautakuntien lausunnot kotouttamisohjelmaan). Lausuntoihin pyydettiin sisällyttämään lautakuntien yleishuomioita ohjelmaluonnoksen sisällöstä, näkemyksiä ohjelman tavoitteista ja kehittämiskohteista vastuineen sekä lautakuntien arvioita kotoutumisen kustannuksista. Yleishuomiot ohjelmaluonnoksesta olivat myönteisiä ja lausunnoissa esitetyt lisäykset ja muutokset sekä arviot kotoutumisen kustannuksista on nostettu esiin seuraavassa.

Elinvoimalautakunta esittää lisäyksenä:

 • ohjelmakauden kehittämistarpeeksi lukuun 5.2. lisättävän kotouttamisen onnistumisen laadullisten ja määrällisten mittareiden määrittelyn. 

Kotouttamistyön kustannukset ovat elinvoiman toimialalla vuonna 2023 arviolta 0,7 milj. euroa, johon saadaan korvauksina vastaava summa. Käytännössä kotouttamistoiminta on kaupungille kustannusneutraalia. Kotouttamistyön kustannuksia seurataan jo nyt omilla kustannuspaikoille, jolloin viimeinen ohjelmaluonnoksessa esitetty kehittämistarve on osin jo toteuttu. Maahanmuuttajia tuetaan lisäksi esimerkiksi työllistämistukien kautta, mutta näistä ei ole erillistä seurantaa kirjanpidossa eikä tällaisen toteuttaminen ole yksinkertaista. Toiseksi viimeisenä esitetyn kehittämistarpeen kotouttamisen tulojen ja menojen mallin yhteydessä tarkempaa selvitystä voidaan toteuttaa kertaluonteisena asiana.

Hyvinvointilautakunta esittää lisäyksenä:

 • Monitoritalo Mondella viikoittain järjestettävän avoimen International evening-toiminnan, mistä vastaavat nuorisopalveluiden ESC -vapaaehtoiset. Toiminnan tarkoituksena on auttaa kansainvälisiä opiskelijoita, sesonkityöntekijöitä ja nuoria ulkomaalaistaustaisia henkilöitä tuntemaan olonsa tervetulleeksi Suomeen ja integroitumaan yhteisöön. Tavoitteena on myös luoda turvallinen ja viihtyisä tila, missä ulkomaalaiset ja suomalaiset voivat tutustua toisiinsa ja viettää vapaa- aikaa yhdessä.
 • kappale Kaikukortista ja kortin saatavuuden tärkeydestä. Kaikukortti edistää maahanmuuttajien kotoutumista, hyvinvointia ja terveyttä mahdollistamalla osallisuuden monissa vapaa-ajan palveluissa.
 • kehittämiskohteiden ja ohjelmakauden tavoitteiden osalta tavoitteeseen "syrjäytyneiden maahanmuuttajien tavoittaminen" uutena alatavoitteena maahanmuuttajanaisten tavoittaminen, vastuutahona 3. sektori ja hyvinvointipalvelut.

Kotoutumisen kustannuksista todetaan, että hyvinvointilautakunnalla ei ole erillistä määrärahaa kotouttamisen kustannuksiin, mutta ulkoista rahoitusta on haettu ja saatu muun muassa ukrainalaisille suunnattuun kulttuuritoimintaan. Mikäli vapaa-ajan palveluille kohdennetaan kotouttamistehtäviä, tulee ne myös resursoida.

Sivistyslautakunta toteaa, että kotouttamisessa on hyvä huomioida ikäihmisten palvelut ja esittää kotouttamisohjelmaan seuraavaa lisäystä:

 • ohjelmasta laaditaan tiivistelmä, joka käännetään englanniksi ja selkokieliseksi.

Kotoutumisen kustannusten osalta sivistyslautakunta toteaa, että käytännössä kotouttamistoiminta on kaupungille kustannusneutraalia. Kotouttamistyön kustannuksia seurataan jo nyt omilla kustannuspaikoille, jolloin viimeinen esitetty kehittämistarve on osin jo toteuttu. Valtio korvaa 86 % S2-opetuksesta ja valmistavasta opetuksesta. Kaikille perusopetusikäisille tarjotaan valmistavaa opetusta paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti ja sen jälkeen tukea suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen kautta. Molempiin näihin rahoitus tulee perustoiminnan valtionosuuksien kautta. Poikkeuksena on ollut Ukrainan kriisin aiheuttamat erityisjärjestelyt ja Rovaniemelle perustetut uudet neljä valmistavan opetuksen ryhmää. Näistä aiheutuneet lisäkustannukset korvataan kunnille. (Sisäministeriön tiedote 8.4.2022 https://intermin.fi/-/kunnat-saavat-korvausta-ukrainalaisille-tarjoamistaan-palveluista). Varhaiskasvatuspalveluissa ei erillisiä kotouttamiskustannuksia synny. Sivistyslautakunta on 27.9.2022 § 134 päättänyt, että varhaiskasvatus on lapsen edun mukaisesti myös turvapaikanhakijoiden lasten oikeus ja lasten hakemukset käsitellään samalla tavalla ja samoilla perusteilla kuin muidenkin hakijoiden.

Lautakuntien esittämät lisäykset ohjelman sisältöön ja ohjelmakauden tavoitteisiin ovat relevantteja ja kuvaavat osaltaan hyvin sitä kotoutumista edistävää työtä, jota kaupungissa tällä hetkellä tehdään ja ohjaavat tavoitteiden osalta työtä ajankohtaisten ilmiöiden suuntaan. Ohjelmasta laadittavan tiivistelmän ja tiivistelmän käännösten tuottamista puolestaan on tarkoituksenmukaista pohtia osana kotouttamisohjelman kokonaisuudistuksen tekemistä, joka on suunniteltu tapahtuvan seuraavalla valtuustokaudelle julkaistavaan ohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelmaan 2023-2025 tehdään lautakuntien lausuntojen perusteella seuraavat lisäykset:

 • ohjelmakauden kehittämistarpeeksi lukuun 5.2. lisätään kotoutumisen onnistumisen laadullisten ja määrällisten mittareiden määrittely, vastuutahona kehittämistyöryhmä sekä
 • tavoitteen "syrjäytyneiden maahanmuuttajien tavoittaminen" uudeksi alatavoitteeksi maahanmuuttajanaisten tavoittaminen, vastuutahona 3. sektori ja hyvinvointipalvelut
 • lukuun 3.1.3. Vapaa-ajan palvelut lisätään kappaleet International Evening- toiminnasta sekä Kaikukortista.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen edellä olevin lisäyksin ja valtuuttaa erityisasiantuntija Jonna Leppiahon tekemään edellä mainitut lisäykset ja ohjelmaan tarvittavat teknisluonteiset korjaukset sekä ohjelman visuaalisen ilmeen päivityksen vastaamaan Rovaniemen kaupungin brändi-ilmettä.

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelman 2023-2025 edellä mainituin muutoksin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujala, erityisasiantuntija Jonna Leppiaho

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.