Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet

ROIDno-2021-3304

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 13.6.2023 klo 12.00 alkaen Rovaniemellä.

Yhtymäkokous käsittelee tässä kokouksessa mm.;

  • REDUn ajankohtaiset asiat, 
  • eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenelle Timo Kurulalle ja uuden jäsenen nimeäminen,
  • eron myöntäminen yhtymähallituksen jäsenelle Leena Vanhatalolle ja uuden jäsenen nimeäminen,
  • REDUn kiinteistöjen käytön kehittämisohjelma,
  • henkilöstöraportti 2022,
  • vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä tilintarkastuskertomus,
  • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022,
  • tarkastuslautakunnalle tehdyt sidonnaisuusilmoitukset.

Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 15.6.2021 hyväksytyn hallintosäännön mukaan vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen "PERUSSOPIMUS 1.6.2017" (6 §) mukaan yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.  Äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. Perussopimuksen voimaantullessa äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä, Sodankylä 4 ääntä, Kemijärvi 3 ääntä, Kittilä 3 ääntä, Ranua 2 ääntä ja Kolari 1 ääni, yhteensä 29 ääntä.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät perussopimuksen 7 §:n mukaisesti päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään 31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä ja hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan sekä antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen edustajaksi Susanna Junttilan ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Timo Tolosen.

Tiedoksi

Ilmoitus Redulle yhtymäkokousedustajasta ja varaedustajasta 29.5.2023 mennessä, ote yhtymäkokousedustajalle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.