Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Vastaus valtuustoaloitteeseen Kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston perustaminen

ROIDno-2021-3807

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Terhi Heikkilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on suuria vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa useille eri aloille. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi myös varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on vaikeutunut huomattavasti viime aikoina. 

Rekrytointihaasteiden lisäksi Rovaniemen kaupungilla on haasteita työntekijöiden pitovoimassa. Meidän päättäjien tulee pysähtyä pohtimaan, miksi tähän tilanteeseen on päädytty ja miten tämä ongelma ratkaistaisiin. Rovaniemen kaupungin työnantajakuvaa tulisi kirkastaa ja tehdä kaupungista houkutteleva työnantaja. 

Rovaniemellä ei ole luottamushenkilöiden toimielintä, jossa keskityttäisiin työnantajapoliittisten näkemysten muodostamiseen. 

Kuntalain 39§:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kyseisen tehtävän hoitamiseksi kunnanhallituksella voi olla jaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaa ja muita työnantajan tehtäviin kuuluvia asioita. Henkilöstöjaosto vahvistaisi Rovaniemen henkilöstöpolitiikan toteuttamista.

Henkilöstöjaostossa vaikutettaisiin aktiivisesti ajankohtaisiin henkilöstöä koskeviin asioihin ja kehitettäisiin henkilöstöpoliittisia asioita. Henkilöstöjaoston tehtävänä olisi myös merkittävien henkilöstöä koskevien ohjelmien ja periaatteiden linjaaminen. Lisäksi henkilöstöjaostolle kuuluisivat ne asiat, joihin liittyvää toimivaltaa ei ole erikseen siirretty voimassa olevassa hallintosäännössä kenellekään muulle. Pääsopijajärjestöjen päättämälle henkilöstön edustajalle annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksiin.

Esitänkin, että meneillään olevan hallintosääntötyön yhteydessä perustettaisiin kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto, jossa myös henkilöstön edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Terhi Heikkilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on suuria vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa useille eri aloille. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi myös varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on vaikeutunut huomattavasti viime aikoina. 

Rekrytointihaasteiden lisäksi Rovaniemen kaupungilla on haasteita työntekijöiden pitovoimassa. Meidän päättäjien tulee pysähtyä pohtimaan, miksi tähän tilanteeseen on päädytty ja miten tämä ongelma ratkaistaisiin. Rovaniemen kaupungin työnantajakuvaa tulisi kirkastaa ja tehdä kaupungista houkutteleva työnantaja. 

Rovaniemellä ei ole luottamushenkilöiden toimielintä, jossa keskityttäisiin työnantajapoliittisten näkemysten muodostamiseen. 

Kuntalain 39§:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kyseisen tehtävän hoitamiseksi kunnanhallituksella voi olla jaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaa ja muita työnantajan tehtäviin kuuluvia asioita. Henkilöstöjaosto vahvistaisi Rovaniemen henkilöstöpolitiikan toteuttamista.

Henkilöstöjaostossa vaikutettaisiin aktiivisesti ajankohtaisiin henkilöstöä koskeviin asioihin ja kehitettäisiin henkilöstöpoliittisia asioita. Henkilöstöjaoston tehtävänä olisi myös merkittävien henkilöstöä koskevien ohjelmien ja periaatteiden linjaaminen. Lisäksi henkilöstöjaostolle kuuluisivat ne asiat, joihin liittyvää toimivaltaa ei ole erikseen siirretty voimassa olevassa hallintosäännössä kenellekään muulle. Pääsopijajärjestöjen päättämälle henkilöstön edustajalle annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksiin.

Esitänkin, että meneillään olevan hallintosääntötyön yhteydessä perustettaisiin kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto, jossa myös henkilöstön edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus."

Henkilöstö- ja nimitysjaosto on perustettu 1.1.2023 voimaan tulleella hallintosäännöllä. Sen tehtävät ovat:

  1. valmistella kaupunginhallitukselle jäsenten ja jäsenehdokkaiden valinnat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin;
  2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
  3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
  4. valmistella yhtiökokousedustajien sekä yhdistysten kokousten edustajien valinnat kaupunginhallitukselle; 
  5. hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma;
  6. antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet;
  7. päättää palkkausjärjestelmien kuvauksesta;
  8. seurata ja edistää henkilöstöpolitiikan ja strategisten tavoitteiden toteutumista, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstissä kuvatun vastauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.